flere
  • Information
  • ES sprog/FO-Aarhus
   Frederiksgade 78C
   8000 Aarhus C
   Tlf. 87 46 45 20
   www.es-sprog.dk

Velkommen

ES-sprog lancerer nu en helt ny og endnu mere effektiv måde at lære sprog på. Det vil ske primært som fjernundervisning.

Brugen af multi-medie i forbindelse med sprogundervisning giver dig mulighed for at arbejde hvor som helst og når som helst på din egen PC afvekslende med undervisning hos ES-sprog eller hos en af ES-sprogs samarbejdspartnere:

 • LOF Alssund
 • LOF Øresund
 • FOKUS folkeoplysning, Ålborg

Vælg i menuen til venstre, hvis du vil vide mere.

ARTIKEL OM FJERNUNDERVISNING fra FO-Aarhus' blad Nicolai, nr. 2, 2008

Ordet "fremmedsprog" bliver i fremtidens samfund afløst af ordet "sprog". Af pæd. konsulent og underviser Karin Coles.

Det bliver naturligt at anvende andre sprog end modersmålet i den daglige samtale.

Om ES SPROG
ES sprog udbyder sprogtræning både som nær og fjernundervisning. Hos ES sprog er undervisningsmaterialet herunder de nye elektroniske læringsprodukter (E-learning - se faktaboks nedenfor) udviklet i eget hus med udgangspunkt i kursisternes behov. Foreløbig tilbydes der sprogundervisning via disse nye produkter indenfor engelsk og tysk. Undervisningskvaliteten for den enkelte kursist sikres gennem en undervisningsjournal. Der hvor kursisten slap sidst, tages tråden op, når han/hun møder næste gang.

ES-metoden
Kursisterne gruppedeles efter forkundskaber. På det enkelte hold kan læreren således have 3-4 grupper. Mens læreren arbejder med den ene gruppe i klassen, træner holdets øvrige deltagere i sproglaboratoriet. Her arbejder kursisterne 100% individuelt med et træningsprogram, der er relevant for den enkelte. Efter laboratoriearbejdet og gruppearbejde efterbehandler læreren det trænede stofområde i klassen i samtaleform. Således deltager kursisten i optimalt omfang aktivt i hele undervisningsforløbet. ES semesterplan spænder over 10 trin, fra begyndertrin over samtaletrin og konversationstrin til højt forhandlingsplan. Den pædagogiske struktur og tankerne bag ES Sprog er, at passive færdigheder udvikles under introduktion af nyt stof, hvorefter man bevæger sig trinvist mod at forstå eller genkende det præsenterede stof. De aktive færdigheder etableres, når kursisten træner det nye stof, hvorefter man spontant kan anvende det aktuelle stof. Det er nu en aktiv færdighed.

Der skal dog almindeligvis 30-50 kvalitetsgentagelser til, fordelt over et tidsrum på 3-6 uger, for at man kan påregne,
at et trænet stofområde forbliver aktivt ud over en periode på 6-12 måneder. Netop denne træningsindsats
er E-læring med til at sikre. Læring af sprog er netop en proces med 2 hovedelementer, der begge er lige
vigtige: dels indlæring, dels træning. Læringsprocessen løber over følgende stadier:
Først giver indlæringen indblik og den videre træning fører til indsigt, kundskab, færdighed, rutine og endelig refleks.
Sprogundervisning uden en reel træningsmulighed er ineffektiv, hvis man ønsker at lære at tale sproget.
Det er meget begrænset, hvad man i klasseundervisningen lærer af at lytte til andre.

Aktiv og nærværende fjernundervisning
Sproglæring gennem multimedie-produkter garanterer en høj kvalitet i indlæringen. Kursisten har begge hænder og alle sanser dybt begravet i processen. Det giver resultat. Kursisten kan læse, lytte, indtale, lytte til egen indtaling og korrigere. Fordelen er, at kursisten hjemme kan gå til og fra øvelserne, som tiden tillader det. Man får en mere regelmæssig træning og kan inden for licensens løbetid gentage øvelsesprogrammet så mange gange, man ønsker. ES sprogs træningsprogrammer varierer fra tekster og øvelser til stimulering af såvel mundtlig som skriftlig sprogtræning.

Læs mere på www.es-sprog.dk

Citat:
Om fodboldtræning (og sprog): "Også de nemme ting skal man blive ved med at træne - igen og igen. Ellers bliver de ikke vedligeholdt. Det er vigtigt at gøre, mens man lærer nye færdigheder. Citat af Michael Laudrup (TV udsendelse i efteråret 1999).

Hvad er "E-learning":
E-learning eller elektronisk læring (E-læring) er en effektiv uddannelsesmetode, der passer til et stigende her-og-nu-behov. Man tilegner sig ny viden, når behovet opstår - på et tidspunkt, hvor man selv er motiveret for at lære. Denne læringsform er således meget fleksibel. E-læring dækker over to centrale begreber. Det elektroniske står for, at elektronikken på en eller anden måde indgår i læringsfasen. Elektronikken kan bestå af formidling af fagstof gennem video, cd-rom, Internet, Intranet og kan være kombineret med kommunikation gennem elektroniske konferencesystemer, e-mail, fax eller telefon. Kommunikationen foregår dog oftest i såkaldte "asynkrone" konferencesystemer, hvilket vil sige, at den lærende og underviseren ikke er koblet på systemet på samme tid. Det andet centrale begreb er læring. Læringen står for vidensforøgelse hos modtageren. Den lærende er sat i centrum, og det centrale er denne persons behov for at kunne øge sin viden. Formidlingen af viden er i et vist omfang individualiseret, og undervisningen er blevet til vejledning og konsulentbistand.
(Kilde: http://www.jak.dk/forening/z3-01_E-laering.htm)

I 2005 overtog FO-Aarhus ES-Sprog og i 2007 lød startskuddet til bruges af multimedie i forbindelse med sprogundervisning primært som fjernundervisning i samarbejde med LOF-Alssund, LOF Øresund og FOCUS Ålborg.